Taisyklės

EL. PARDUOTUVĖS CAPSULE.LT TAISYKLĖS

1. Sąvokos
2. Elektroninės paslaugos
3. Prekių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas
4. Mokėjimo būdai ir terminai
5. Prekių pristatymo terminai, išlaidos ir būdai
6. Skundai dėl Prekių ir garantija
7. Teisė atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Prekes
8. Licencija
9. Rinkodara ir informacijos pateikimas
10. Asmens duomenų apsauga
11. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimas
12. Taisyklių nuostatos, netaikomos Vartotojams
13. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

1. Sąvokos

Taisyklėse vartojamos sąvokos didžiąją raide turi žemiau pateiktas reikšmes:
1.1. Pardavėjas – [UAB „Dzūkų žinios“], juridinio asmens kodas [165118225], teisėtai įsteigta ir registruota Lietuvos Respublikoje, kontaktinis el. pašto adresas [info@capsule.lt], tel. Nr. [+37064671901].
1.2. Taisyklės / Paslaugų teikimo sutartis – tai šios taisyklės, kurios nustato Prekių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas, teises ir pareigas tarp Pirkėjo ir pardavėjo.
1.3. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis – pagal Lietuvos Respublikos taikomų teisės aktų reikalavimus nuotoliniu būdu, nuotolinio ryšio priemonėmis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduota, o Pirkėjas perka Prekes už Pardavėjo nustatytas ir pateiktas Kainas. Pardavėjas gali sudaryti tokią sutartį ir ne su Vartotoju, nesilaikydamas šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria raštu. Toks susitarimas nėra laikomas Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi.
1.4. Paskyra – Elektroninė paslauga Pardavėjo informacinėje sistemoje, pažymėta individualiu Pirkėjo Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, kuri leidžia Pirkėjui naudotis papildomomis funkcijomis ar paslaugomis. Pirkėjas gali prisijungti prie savo Paskyros prieš tai užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas prisijungia prie savo paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį.
1.5. Internetinė parduotuvė – Pardavėjo tvarkoma jo siūlomų bei teikiamų Elektroninių paslaugų platforma, esanti internetiniu adresu www.capsule.lt, kurioje Pirkėjas gali pateikti Prekių Užsakymus.
1.6. Akcijos – Internetinėje parduotuvėje pateikiamas specialus pasiūlymas Pirkėjams dėl Prekių kainos nuolaidos ir/ar jų pristatymo sąlygų, turintis konkretų galiojimo terminą.
1.7. Elektroninė paslauga – Internetinėje parduotuvėje teikiamos Pardavėjo paslaugos pagal taikytinų teisės aktų ir Paslaugų teikimo sutarties reikalavimus. Jeigu Elektroninę paslaugą teikia Pardavėjo partneris, atitinkamos nuostatos dėl naudojimosi šiomis paslaugomis yra pateikiamos tų partnerių paslaugų teikimo sutartyse/taisyklėse.
1.8. Kaina – eurais nurodyta atlygio suma (įskaitant mokesčius), Pardavėjui Pirkėjo mokama už Prekių įsigijimą nuosavybės teise. Prekių pristatymo išlaidos į Kainą nėra įskaičiuojamos nebent Prekių pristatymui yra taikoma Akcija.
1.9. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo iki 14 metų, jis įsipareigoja, Pardavėjui pareikalavus, pateikti savo atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį ar Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, nes paprastai Prekių pirkimo – pardavimo sutartys yra sudaromos smulkiems kasdienio vartojimo poreikiams tenkinti.
1.10. Krepšelis – Internetinės parduotuvės Pirkėjams suteikiama Elektroninė paslauga, kuri leidžia pateikti Prekių užsakymą, įrašyti suteiktų nuolaidų kodus, matyti Kainas ir bendrą Prekių kainą, pristatymo išlaidas, matyti numatomą Prekių pristatymo terminą. Krepšelio suformavimas reiškia Pirkėjo pateikiamą pasiūlymą Pardavėjui sudaryti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį.
1.11. Prekės – Internetinėje parduotuvėje parduodamas kilnojamasis daiktas/daiktai.
1.12. Prisijungimo vardas – Pirkėjo el. pašto adresas , kurį jis nurodo užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje.
1.13. Slaptažodis – raidžių, skaičių ir/ar simbolių seka, kurią Pirkėjas nustato kurdamas savo Paskyrą ir kuris yra privalomas autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Pirkėjas įsipareigoja saugoti Slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas turi teisę keisti Slaptažodį.
1.14. Turinys – Internetinėje parduotuvėje pateikiamas turinys, įskaitant visus tekstus, grafiką, nuotraukas, muziką, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, prekių ženklus, logotipus kitokius vaizdinius žymenis, iliustracijas, kompiuterines programas ir/ar visų nurodytų objektų atskiras dalis, domenų vardus bei kitus verslo identifikatorius, kurie yra Pardavėjo arba jų licencijos davėjų intelektinė nuosavybė.
1.15. Užsakymas – Pirkėjo valios pareiškimas su Pardavėju sudaryti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis. Užsakymas nurodo Prekes, kurias Pirkėjas siekia įsigyti, Pirkėjo duomenis, reikalingus galimai sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Užsakymas yra laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Pardavėjo el. paštu atsiųstas patvirtinimas dėl Užsakymo laikomas Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentu.
1.16. Vartotojas – Pirkėjas fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su Pardavėju tikslu, tiesiogiai nesusijusiu su jo verslo, komercine ar profesine veikla.
1.17. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

2. Elektroninės paslaugos

2.1. Pirkėjams Pardavėjo teikiamos elektroninės paslaugos Internetinėje parduotuvėje yra: Paskyra; galimybė Pirkėjams teikti Užsakymus; galimybė sudaryti Prekių pirkimo – pardavimo sutartis; reklaminio turinio Pirkėjams pateikimas jiems išreiškus aiškų sutikimą; Krepšelio paslaugos naudojimas; galimybė peržiūrėti Internetinėje parduotuvėje įdėtą turinį.
2.2. Pirkėjams, turintiems Paskyrą, yra papildomai teikiama Pirkėjo naršymo seanso palaikymo paslauga po to, kai jis prisijungia prie Paskyros, bei Užsakymų istorijos pateikimo ir išsaugojimo paslauga.
2.3. Pirkėjas gali naudotis Paskyros paslaugomis: (i) užpildęs prašomą registracijos formą bei sutikęs su šiomis Taisyklėmis; (ii) paspaudęs mygtuką „Registruotis“.
2.4. Paslaugų teikimo sutartis sudaroma Pirkėjui gavus patvirtinimą apie Paslaugų teikimo sutarties sudarymą, kurį Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo el. pašto adresu jam užsiregistruojant Internetinėje parduotuvėje. Paskyra teikiama nemokamai ir neribotam laikui. Pirkėjas bet kuriuo metu gali arba pats ištrinti Paskyrą, ar kreiptis į Pardavėją el. paštu [nurodyti], kad jo Paskyra būtų pašalinta. Paskyra nėra privaloma norint pateikti Užsakymą.
2.5. Krepšelis įsimena informaciją apie Pirkėjo į Krepšelį įdėtas Prekes net jeigu ir baigiamas naršymo seansas arba atsijungiama nuo Paskyros, vis dėlto, informacija įsimenama ne ilgiau nei [nurodyti] dienų.
2.6. Pirkėjas įsipareigoja:
2.6.1. Pateikiant Užsakymą ir/ar sukuriant Paskyrą pateikti tik teisingus ir aktualius duomenis;
2.6.2. Nedelsiant atnaujinti duomenis, kuriuos jis gali keisti naudodamasis Paskyros nustatymais;
2.6.3. Naudotis Pardavėjo Elektroninėmis pasaugomis ir funkcijomis netrikdydamas Pardavėjo ir Internetinės parduotuvės veiklos;
2.6.4. Naudotis Pardavėjo Elektroninėmis pasaugomis ir funkcijomis laikydamasis Taisyklių ir taikomų teisės aktų reikalavimų;
2.6.5. Naudotis Pardavėjo Elektroninėmis pasaugomis ir funkcijomis nesukeliant nepatogumų kitiems Pirkėjams ir/ar Pardavėjui;
2.6.6. Laiku sumokėti Kainą bei apmokėti išlaidas dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas gali susitarti;
2.6.7. Neatlikti jokių veiksmų ir neperduoti Turinio tokiu būdu, kuris pažeistų Pardavėjo ar trečiųjų asmenų autorines ar kitas intelektinės nuosavybės teises;
2.6.8. Neplatinti ir neskelbti Internetinėje parduotuvėje jokio pagal teisės aktus draudžiamo turinio;
2.6.9. Neatlikti jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama pasisavinti Pirkėjui nepriklausančią informaciją ar duomenis, ar paveikti Internetinės parduotuvės veikimo bei techninius funkcionalumus.

3. Prekių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas

3.1. Užsakymas gali būti pateikiamas:
3.1.1. Pateikiant Užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
3.1.2. Susisiekiant su Pardavėju el. paštu: info@capsule.lt.
3.2. Prekių Užsakymo pateikimo momentas yra laikomas, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti “.
3.3. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas gauna Pardavėjo Užsakymo patvirtinimą el. paštu.
3.4. Tuo atveju, jeigu Prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma el. paštu:
3.4.1. Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį pranešimą, kuriame yra pateikiamas siūlomas sudaryti Prekių pirkimo – pardavimo turinys;
3.4.2. Pirkėjas tuo pačiu el. pašto adresu, kuriuo buvo gautas Pardavėjo pasiūlymas, išsiunčia patvirtinimą dėl Pardavėjo pateikto pasiūlymo;
3.4.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas anksčiau neišreiškė sutikimo su šiomis Taisyklėmis, būtina, kad jis sutiktų su šiomis Taisyklėmis.
3.5. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuri sudaroma ne Internetinėje parduotuvėje, bet kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis (el. paštu), laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas gauna Pardavėjo elektroninį patvirtinimą, kad Užsakymas yra gautas ir patvirtintas.
3.6. Visa su Užsakymu susijusi informacija, įskaitant Kainą, pristatymo kainą ir kitas Užsakymo sąlygas, yra pateikiama Užsakymo patvirtinime.
3.7. Su Vartotojais sudarytoms Prekių pirkimo – pardavimo sutartims, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jos buvo sudarytos, yra taikomos šių Taisyklių sąlygos ir taikomų teisės aktų reikalavimai.
3.8. Internetinėje parduotuvėje taikomos Akcijos nėra sumuojamos nebent nurodyta priešingai.
3.9. Visų Prekių ypatybės nurodomos Internetinėje parduotuvėje, prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančių Prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
3.10. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su Prekių tiekimu ar tuo, kad Prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės Prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.
3.11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią Prekę iš Internetinės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo Užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių objektyvių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti Užsakymo išsiuntus Užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.

4. Mokėjimo būdai ir terminai

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą:
4.1.1. Mokėjimą banko kortele;
4.1.2. Mokėjimą bankiniu pavedimu.
4.2. Atsiskaitymas elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele yra vykdomas Pirkėjo pasirinkimu per įgaliotus Pardavėjo paslaugų teikėjus.
4.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį mokėjimą bankiniu pavedimu, tačiau mokėjimo neatlieka, Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju el. paštu ir priminti apie mokėjimą. Jeigu Pirkėjas per 3 kalendorines dienas po priminimo mokėjimo neatlieka, Pirkėjo Užsakymas nėra priimamas. Kol Pirkėjas negauna pranešimo apie Užsakymo patvirtinimą, jis gali be jokių pasekmių atšaukti Užsakymą susisiekdamas su Pardavėju, ir tai nepanaikina jo teisės atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties.

5. Prekių pristatymo išlaidos, terminai ir būdai

5.1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje bei į kitas valstybes, nurodytas Internetinėje parduotuvėje.
5.2. Prekių pristatymas yra mokamas, nebent Prekių pristatymui yra taikoma Akcija ar Užsakymo pateikimo metu yra aiškiai nurodoma, jog Prekių pristatymas yra nemokamas.
5.3. Prekių pristatymo būdai yra nurodyti Internetinės parduotuvės skiltyje „[nurodyti]“ ir nurodomi Užsakymo pateikimo metu.
5.4. Bendrą Prekių pristatymo terminą sudaro laikas nuo Pardavėjo Užsakymo patvirtinimo iki Prekių Pirkėjui perdavimo.
5.5. Prekės paprastai pristatomos Pirkėjui per 14 darbo dienų , nebent Užsakymo patvirtinimo metu yra nurodomas kitoks Prekių pristatymo terminas arba dėl situacijų, nurodytų taisyklių 5.6 punkte. Į nurodyta terminą įeina Prekių paruošimas, perdavimas vežėjui ir vežėjo Prekių pristatymo Pirkėjui laikas.
5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. Didelio kurjerių darbo krūvio, valstybės institucijomis nustatytų apribojimų).

6. Skundai dėl Prekių ir garantija

6.1. Pardavėjo atsakomybė dėl parduodamų Prekių yra nustatoma pagal taikomus teisės aktus.
6.2. Bendras Prekei taikomas garantijos terminas yra 2 metai nuo Prekės gavimo dienos, jeigu gamintojas nenustato ilgesnio Prekei taikomo garantijos termino.
6.3. Skundai dėl Prekių yra teikiami Pardavėjui el. pašto adresu [info@capsule.lt] šiame Taisyklių skyriuje nurodyta tvarka bei remiantis jų 13.8 punktu.
6.4. Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui Prekę be trūkumų.
6.5. Jeigu Prekė turi trūkumų, Pirkėjas turi teisę:
6.4.1. pateikti prašymą sumažinti Kainą arba atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, nebent Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas nepatogumų Pirkėjui pakeis nekokybišką Prekę kokybiška arba pašalins Prekės trūkumą;
6.4.2. reikalauti pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke arba pašalinti trūkumą per protingą terminą.
6.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo pateiktu reikalavimu dėl Prekės nebus galima pasiekti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties reikalavimų arba tai pareikalautų pernelyg didelių išlaidų Pardavėjui, palyginti su Pardavėjo siūlomu variantu, ir nesukeltų nepatogumų Pirkėjui, Prekės trūkumų šalinimui yra taikomas Pardavėjo pasiūlytas variantas. Vertinant tokias išlaidas yra atsižvelgiama į Prekės be trūkumų vertę, nustatyto trūkumo pobūdį ir reikšmę, nepatogumus, kuriuos Pirkėjas galėtų patirti, jeigu reikalavimas būtų patenkintas kitu būdu.
6.6. Skundo aprašyme rekomenduojama nurodyti: informaciją bei aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, Prekės trūkumą ir jo atsiradimo datą; kokiu būdu yra reikalaujama gauti Prekę, kuri atitiktų Prekės pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, arba prašymą sumažinti Prekės Kainą arba Prekės pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą bei skundo pareiškėjo kontaktinius duomenis.
6.7. Pardavėjas privalo sureaguoti į skundą per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nereaguoja per nurodytą terminą, yra laikoma, kad Pirkėjo skundas yra pagrįstas.
6.8. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo teisėms įgyvendinti yra būtina pristatyti Prekę Pardavėjui, Pirkėjas turi ją išsiųsti Pardavėjui adresu [UAB „Dzūkų žinios“, Seinų g. 12, Lazdijai LT-67114] Pardavėjo sąskaita.

7. Teisė atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Prekes

7.1. Vartotojas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kokybiškos Prekės pristatymo dienos, turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šioje Taisyklių dalyje pateiktų Prekių grąžinimo nuostatų. Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardinti atvejai, kada ši teisė negali būti įgyvendinta.
7.2. Tam, kad būtų įgyvendinamas terminas, nurodytas 7.1 punkte, Vartotojui užtenka iki termino pabaigos pateikti Pardavėjui pranešimą dėl Prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo. Pranešimas turi būti išsiųstas iki termino pabaigos. Atsisakymo forma pridedama prie šių Taisyklių (Priedas Nr. 1), tačiau Vartotojas gali atsisakyti sutarties ir apie tai aiškiai pranešdamas Pardavėjui el. paštu [info@capsule.lt]. Vartotojas prieš pateikdamas užsakymą privalo susipažinti su atsisakymo forma.
7.3. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties yra laikoma, kad ji nebuvo sudaryta.
7.4. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Vartotojo atsisakymo gavimo grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus, įskaitant ir Prekės pristatymo išlaidas. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes arba Vartotojas pateiks įrodymus, kad išsiuntė prekes. Papildomos Prekės pristatymo išlaidos dėl Vartotojo pasirinkto kito pristatymo būdo, nei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje siūlomas pigiausias pristatymo būdas – nėra grąžinamos.
7.5. Sumos, Vartotojui grąžinamos tokiu pačiu būdu, kaip buvo sumokėtos Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas paprašo kitokio sumų grąžinimo būdo ir Pardavėjas dėl to nepatirs jokių papildomų išlaidų.
7.6. Vartotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų nuo Prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo pateikimo dienos, grąžinti Prekę Pardavėjui arba perduoti ją jo įgaliotam asmeniui. Prekė turi būti išsiųsta iki termino pabaigos. Prekė siunčiama adresu [UAB „Dzūkų žinios“, Seinų g. 12, Lazdijai LT-67114].
7.7. Grąžinama prekė negali būti sugadinta ar naudota, turi būti originalioje pakuotėje su visomis originaliomis etiketėmis. Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
7.8. Vartotojui tenka tik tiesioginės Prekės grąžinimo išlaidos.

8. Licencija

8.1. Išimtinės teisės į Turinį, kuris pateikiamas Internetinėje parduotuvėje, ypač autorinės teisės, intelektinės nuosavybės teisės ir duomenų bazių teisės, priklauso Pardavėjui arba jo partneriams.
8.2. Pirkėjas turi teisę naudotis Turiniu nemokamai, tačiau jis skirtas išimtinai tik asmeniniam naudojimui. Kitoks Turinio naudojimas yra galimas tik gavus Pardavėjo aiškų rašytinį sutikimą.
8.3. Pirkėjas yra laikomas savininku visos informacijos bei turinio, kuriuos pateikia naudodamasis Elektroninėmis paslaugomis arba Internetine parduotuve. Pirkėjas suteikia Pardavėjui neišimtinę licenciją: perduodamą, sublicencijuojamą teisę naudoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, viešinti, apdoroti informaciją bei turinį (išskyrus tuos duomenis, kurių naudojimą bei perdavimą riboja taikomi teisės aktai), viso pasaulio mastu, be jokio papildomo sutikimo, pranešimo ir/ar kompensacijos Pirkėjui arba kitiems.

9. Rinkodara ir informacijos pateikimas

9.1. Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias Akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti Akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks Akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu el. pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui Taisyklių 1.1 punkte nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

10. Asmens duomenų apsauga

10.1. Pardavėjas Pirkėjų asmens duomenis tvarko kaip asmens duomenų valdytojas.
10.2. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Privatumo politikoje , pateikiamoje Internetinėje parduotuvėje.

11. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimas

11.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jeigu:
11.1.1. pasikeitė teisės aktai reglamentuojantys elektroninių paslaugų teikimą darantys abipusę įtaką teisėms ir pareigoms tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
11.1.2. dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė Elektroninių paslaugų teikimo būdas;
11.1.3. dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų Taisyklių nuostatų pasikeitė Elektroninių paslaugų teikimas ir apimtis.
11.2. Pardavėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jeigu Pirkėjas ilgiau nei 3 metus nesinaudoja Internetine parduotuve ir joje neatlieka jokių veiksmų.
11.3. Pardavėjas apie Paslaugų teikimo sutarties nutraukimą informuoja Pirkėją el. paštu.
11.4. Pardavėjas siekdamas išvengti galimos žalos turi teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimo sutartį ir/arba apriboti naudojimąsi Elektroninėmis paslaugomis, Internetine parduotuve bei galimybę pateikti Užsakymus, riboti priėjimą prie Turinio, jeigu Pirkėjas šiurkščiai pažeidžia bent vieną Taisyklių 2.6 punkte išdėstytą reikalavimą.

12. Taisyklių nuostatos, netaikomos Vartotojams

12.1. Šioje Taisyklių dalyje nurodytos sąlygos yra taikomos Pirkėjams, kurie nėra Vartotojai.
12.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Pirkėju, per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos, be jokios priežasties. Pirkėjas dėl to negali reikšti jokių reikalavimų Pardavėjui.
12.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį informuodamas Pirkėją el. paštu be jokių neigiamų pasekmių Pardavėjui.
12.4. Pirkėjams gali būti taikomos kitokios Prekių pristatymo, apmokėjimo sąlygos dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas gali atskirai susitarti raštu.
12.5. Nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekę vežėjui, Pirkėjui yra perkeliama Prekės atsitiktinio praradimo ar sugadinamo riziką. Šiuo atveju Pardavėjas neatsako už Prekės praradimą, trūkumą ar jos sugadinimą, atsiradusį nuo Prekės perdavimo vežėjui iki Prekės pristatymo momento, taip pat už pristatymo vėlavimą.
12.6. Kiek leidžia taikomi teisės aktai, Pardavėjo garantinė atsakomybė už Prekę Pirkėjo atžvilgiu negalioja.
12.7. Kiekvienu atveju, kai nustatoma Pardavėjo, jo darbuotojų ir įgaliotų atstovų atsakomybė, ši atsakomybė Pirkėjo atžvilgiu, nepaisant jos teisinio pagrindo, yra ribojama – tiek pavienio reikalavimo, tiek ir kelių reikalavimų atveju – sumokėtos Kainos ir pristatymo išlaidų pagal paskutinę Prekių pirkimo – pardavimo sutartį suma, tačiau ne daugiau kaip 250 EUR.
12.8. Nei Pardavėjas ar jo darbuotojai, įgalioti atstovai nėra atsakingi Pirkėjui, jo įgaliotiems asmenims, atstovams, subtiekėjams už bet kokią žalą, įskaitant negautą pelną.
12.9. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra sprendžiami atitinkamame Pardavėjo registruotos buveinės vietos teisme.
12.10. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles bet kuriuo metu vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

13. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

13.1. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles esant vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
13.1.1. pasikeitė teisės aktai reglamentuojantys elektroninių paslaugų teikimą, darantys abipusę įtaką teisėms ir pareigoms tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
13.1.2. išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė Elektroninių paslaugų teikimo būdas;
13.1.3. dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų Taisyklių nuostatų pasikeitė Elektroninių paslaugų teikimas ir apimtis.
13.2. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas bus informuojamas Internetinėje parduotuvėje, kai bus paskelbiamas naujas Taisyklių tekstas. Toks informavimas bus laikomas tinkamu informavimu apie pakeitimus.
13.3. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 kalendorinių dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Pirkėjai, kurie sudarė Paslaugų teikimo sutartį, turi teisę nutraukti šią sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo informacijos apie pakeitimus gavimo dienos. Taisyklių pakeitimas neturi įtakos sutartims, kurios buvo sudaryto iki naujų Taisyklių įsigaliojimo dienos.
13.4. Esminės Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos siunčiant pranešimą Pirkėju nurodytu el. pašto adresu su pateiktu Užsakymo patvirtinimu (patvarioji laikmena). Prekių pirkimo – pardavimo sutarties turinys papildomai saugomas Internetinės parduotuvės informacinėje sistemoje.
13.5. Pirkėjas gali nemokamai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jas atsispausdinti adresu www.capsule.lt.
13.6. Šiose Taisyklėse neaptartoms sąlygoms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
13.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
13.8. Pirkėjai savo skundus pateikia el. paštu [info@capsule.lt]. Vartotojas taip pat turi teisę ginčą spręsti kreipiantis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT).

Platus kokybiškų gamintojų prekių pasirinkimas

Nemokamas pristatymas perkantiems nuo 60 Eur

Pristatymas per 1-2 dienas

Profesionali pagalba ir konsultacija

Gaukite naujienas pirmi!

Apie naujausias prekes, taikomas nuolaidas ir kitas naujienas.